Contact us
00

Atebion i gwestiynau cyffredinol

Dyma lle gewch chi atebion i gwestiynau cyffredinol. Ddim yn gallu darganfod beth y’chi’n edrych am, mae croeso i chi gysylltu gyda ni drwy ein tudalen gyswllt.

Oes angen i mi archebu lle o flaen llaw?

Oes. Mae’n angenrheidiol i chi fwcio ar lein, ebostio neu galw o flaen llaw i adael i ni wybod eich bod yn dod. Mae’r grwpiau yn cael eu cadw’n fach yn fwriadol (10 o bobl fan bellaf) er mwyn sicrhau profiad mwy personol a phleserys. Gweler ein tudalen gyswllt

Ydi’r teithiau yn addas i blant?

Mae’r teithiau yn addas i bobl o bob oedran gan fod gennym ystod o opsiynau seddi ychwanegol i deuluoedd ond gadewch i ni wybod beth yw eich anghenion er mwyn osgoi siom.

Ble y ni’n cwrdd?

R’ydym yn cwrdd wrth Ganolfan y Mileniwm yn y Bae, wrth y stondinau beic wrth y Twr Dwr (‘Hub’ Torchwood) Gellwch gyrraedd Canolfan y Mileniwm yn y Bae yn rhwydd gyda bws  (Baycar – Rhif 6) o ganol Caerdydd.

Allai ddod a fy meic fy hun?

Gallwch ond dylid nodi dau beth: Mae’r beiciau Pashley yn ran o’r holl brofiad. D’oes gennym ni ddim cit trwsio beic gyda ni a fyddwn ni ddim yn trwsio eich beic chi os fydd e’n eich gadael i lawr. Fe fydd y pris y’r un peth yn union.

Beth ddylen ni wisgo?

Mae hon yn daith ymlaciedig ar feics dinas ac fe allwch wisgo dillad ‘casual’ neu hyd yn oed ‘smart casual’ – d’oes dim angen leicra a dillad seiclo arbennig. Gwisgwch sgidiau cyffyrddus.

Beth am helmedau?

D’oes dim angen i chi wisgo helmedau – d’ydi o ddim yn angenrheidiol. R’ydym ni’n gadael i chi benderfynu ac fe allwn ni ddarparu helmedau os ydych yn dymuno, ond gadewch i ni wybod  hyn pan fyddwch yn archebu eich lle.

Beth os fydd hi’n glawio?

D’yw hi byth yn glawio yng Nghymru, heb son am yng Nghaerdydd (!!!) ond jyst rhagofn iddi fod yn glawio ar y diwrnod penodol, yna dewch a dillad priodol. R’ydem ni’n mynd allan i seiclo doed a ddelo (glaw a hindda) Cymerwch bip ar ‘Tywydd Caerdydd’.

Fyddai’n swp sal wedi blino?

Dim o gwbl, mae rhain yn deithiau beic hynod o ymlaciedig, felly ddylech chi ddim gor-flino na chwaith llosgi bethwmbreth o galoriau. Dim hynna yw nod a bwriad y tripiau beth bynnag.

Ydi seiclo yng Nghaerdydd yn saff?

Mae gan Caerdydd, fel sawl dinas ym Mhrydain, enw gwael fel lleoliad sydd ddim yn hynod o gyfeillgar tuag at feics. Mae hyn yn anheg iawn a braidd yn anghywir am ddinas sydd wedi gweld gwelliannau mawr yn y degawd olaf mewn darpariaeth i seiclwyr. Mae na raglen o fuddsoddiad enfawr yn ogystal yn bodoli i wella seiclo yn y ddinas ac fe fydd yn cysylltu’r gwahanol ardaloedd. Mae ein teithiau beic tywysiedig yn osgoi ffyrdd prysur ac yn defnyddio ffyrdd cefn, llwybrau ger yr afon, ffyrdd bychan tawel i drafnidiaeth a llwybrau beicio drwy y perci. R’ydym ni yn seiclwyr profiadol fydd yn sicrhau y byddwch yn saff yr holl amser. Un o’r rhesymau y ni wedi sefydlu’r busnes, yw i ddangos i ymwelwyr fod seiclo adlonianol yn ffordd hynod o ddymunol i weld ein dinas. Os ydych yn medru reidio beic ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau’r tywysydd, fe fydd popeth yn iawn. Mae pawb yn cael cyfle i roi cynnig ar y beiciau cyn i ni gychwyn ar y daith. Mae’n hawdd iawn i gyfarwyddo a’n beiciau Pashley a hyd yn oed os nag ydych wedi reidio beic ers hydoedd, fe fyddwch chi’n synnu pa mor gyflym mae’r sgil yn dychwelyd.

Oes na riwiau ar y daith?

Nag oes, er ein bod wedi ein hamgylchynnu ganddyn nhw, y ni ddim yn ceisio eu gorchfygu, mae ein teithiau mor wastad a Fflandrys.

Allai logi beic?

Y ni ddim yn llogi beics ar hyn o bryd. Mae Pedal Power yn llogi beics am hanner diwrnod, am ddyddiau neu yn hirach.

Ydych chi yn cynnig teithiau preifat?

Ydyn, r’ydym ni yn darparu tripiau ar gyfer busnesau, cwmniau, swyddfeudd, elysennau a grwpiau cymunedol.

Allai stopio i gymeryd lluniau?

Cewch gyfle ym mhob stop ar y teithiau i gymeryd lluniau. Nid ydem yn argymell tynnu lluniau tra’n seiclo. Yn bendant, y ffordd ore i grwydro’r ddinas hardd a diddorol yma yw ar gefn beic. O’r Bae i Galon y Ddinas, r’ydym ni’n ymlacio ar gefn ein beics Pashley, tra’n darganfod sawl un o brif atyniadau Caerdydd. Mae Caerdydd yn prysur ddatblygu i fod yn ddinas seiclo go iawn. Mae yn wastad (wir yr!) a gallwn gyrraedd nifer o lefydd yn y ddinas a’r Bae heb fawr o ymyraeth gan geir. Mae hon yn ffordd ymlaciedig iawn o dreulio rhai oriau ac o gael tamed bach o hanes hefyd. Mae gennym ddwy daith, Taith Biwt, sy’n cychwyn am ddeg o’r gloch, a Taith y Bae sy’n cychwyn am ddau o’r gloch ac am hanner awr wedi pedwar, edrychwch ar ein calendar. Cliciwch ar Man Cyfarfod am gyfarwyddiadau, archebwch drwy ein Tudalen Gyswllt. Gobeithio gawn ni eich gweld yn fuan. Gwyliwch y fidio ar YouTube. Dewch i ymuno gyda ni am brofiad unigryw o amser a lleoliad, yn chwilota rhan o Gaerdydd na allwch ei gyrraedd mewn bws neu gar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *